Home NAV VEOF 2018

NAV VEOF 2018

Home NAV VEOF 2018

NAV VEOF 2018

by Operation team

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 09 năm 2018September 18, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10 tháng 09 năm 2018September 14, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 10 tháng 09 năm 2018September 14, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 09 năm 2018September 10, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 08 năm 2018August 31, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 08 năm 2018August 27, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 08 năm 2018August 23, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 08 năm 2018August 23, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 08 năm 2018August 20, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 08 năm 2018August 17, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 08 năm 2018August 17, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 08 năm 2018August 13, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 08 năm 2018August 9, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 08 năm 2018August 9, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 07 năm 2018August 3, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 07 năm 2018August 3, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 07 năm 2018July 31, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 07 năm 2018July 31, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 07 năm 2018July 31, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 19 tháng 07 năm 2018July 23, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 07 năm 2018July 17, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 07 năm 2018July 13, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 07 năm 2018July 13, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 07 năm 2018July 11, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 07 năm 2018July 6, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 07 năm 2018July 6, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 06 năm 2018July 2, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 06 năm 2018June 29, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 06 năm 2018June 29, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 06 năm 2018June 25, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 06 năm 2018June 22, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 06 năm 2018June 22, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 06 năm 2018June 18, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 06 năm 2018June 15, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 06 năm 2018June 15, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 06 năm 2018June 11, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 06 năm 2018June 7, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 06 năm 2018June 7, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 05 năm 2018June 4, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 05 năm 2018May 25, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 05 năm 2018May 25, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 05 năm 2018May 22, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 05 năm 2018May 18, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 05 năm 2018May 18, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 05 năm 2018May 16, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 05 năm 2018May 8, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 04 năm 2018May 4, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 04 năm 2018May 4, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 04 năm 2018May 11, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 04 năm 2018May 11, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 04 năm 2018April 27, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 04 năm 2018April 27, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 04 năm 2018April 20, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 04 năm 2018April 20, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 04 năm 2018April 20, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 04 năm 2018April 17, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 04 năm 2018April 12, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 04 năm 2018April 12, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 04 năm 2018April 5, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 04 năm 2018April 5, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 03 năm 2018March 30, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 03 năm 2018March 30, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 03 năm 2018March 23, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19 tháng 03 năm 2018March 23, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 19 tháng 03 năm 2018March 23, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 03 năm 2018March 21, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 03 năm 2018March 16, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 03 năm 2018March 16, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 03 năm 2018March 9, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 03 năm 2018March 9, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 03 năm 2018March 9, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 02 năm 2018March 2, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 02 năm 2018March 2, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 02 năm 2018February 26, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 02 năm 2018February 22, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 02 năm 2018February 22, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 02 năm 2018February 22, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 02 năm 2018February 9, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 02 năm 2018February 9, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 01 năm 2018February 2, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 01 năm 2018February 2, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 24 tháng 01 năm 2018January 29, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 01 năm 2018January 25, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 01 năm 2018January 25, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 17 tháng 01 năm 2018January 22, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 01 năm 2018January 19, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 01 năm 2018January 19, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 01 năm 2018January 11, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 01 năm 2018January 11, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 01 năm 2018February 9, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 01 năm 2018January 5, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 01 năm 2018January 5, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày tháng năm January 15, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày tháng năm September 7, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày tháng năm September 7, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày tháng năm September 7, 2018